Openbaar bestuur


Het openbaar bestuur is vaak op zoek naar manieren om te vernieuwen en te verbeteren. APE doet onderzoek in het domein van openbaar bestuur, onder meer op gebied van bestuurlijke en financiŽle verhoudingen, demografische ontwikkelingen of ruimte en mobiliteit.
Het onderzoeksterrein is breed: zo heeft APE in 2015, in opdracht van het Interprovinciaal overleg en als onderdeel van de Commissie Jansen, een zwaarwegend en bindend advies uitgebracht voor een meer transparant verdeelmodel van het provinciefonds.

Opdrachtgevers op dit gebied zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-ninkrijksrelaties en het ministerie van FinanciŽn, provincies, rekenkamers, (samenwerkingsbanden van) gemeenten of koepelorganisaties zoals het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Justitie


De onderzoeken op het gebied van openbaar bestuur hebben raakvlakken met veiligheid en justitie. APE helpt opdrachtgevers op uiteenlopende themaís binnen de justitiŽle keten: gevangeniswezen, terbeschikkingstelling, rechterlijke macht, politie, OM, reclassering, asiel en slachtofferhulp. APE heeft bijvoorbeeld in 2015 in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten, een financieel-economische analyse uitgevoerd van het beroep op en het aanbod van de gefinancierde rechtsbijstand. Deze analyse heeft geresulteerd in een samenhangend pakket van aanbevelingen ter waarborging van een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

Opdrachtgevers binnen het domein van justitie zijn onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie, het WODC, de Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad van State en de Dienst JustitiŽle Inrichtingen.

Openbaar bestuur en justitie
 • APE onderzoekt opbrengst afschaffing oldtimersregeling in opdracht van de Stichting Autobelangen

  Sinds een jaar zijn alleen nog auto's van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, in plaats van de 25 jaar die daarvoor gangbaar was. Het kabinet wilde hiermee vo... Lees meer...

 • Onderzoek naar vernieuwingen in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand

  De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een onderzoekscommissie ingesteld die de mogelijke noodzakelijke vernieuwingen in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand onderzoekt... Lees meer...

 • Resultaten tevredenheidsonderzoek schadeafhandeling NAM

  APE heeft in opdracht van de Dialoogtafel Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van claimanten met de manier waarop de NAM de schadeafhandeling tot 2015 uitvoerde... Lees meer...

 • Inzicht in registratie en bestedingen PV-vergoedingen

  Tot 1 januari 2015 ontvingen gemeenten een tegemoetkoming voor het uitschrijven van de bestuurlijke strafbeschikking overlast en parkeren. Deze tegemoetkoming staat bekend als de p... Lees meer...

 • Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

  Begin maart 2015 heeft de Nederlandse Orde van Advocaten een commissie om onderzoek te doen naar de duurzaamheid van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Leo Aarts is lid ... Lees meer...

 • Nieuw verdeelmodel provinciefonds

  Het Interprovinciaal overleg (IPO) heeft een externe commissie gevraagd om een zwaarwegend en in principe bindend advies voor een meer transparant verdeelmodel provinciefonds. Het ... Lees meer...

 • Wat zijn de risico's van externe inhuur?

  Veel organisaties zitten met de vraag of het inhuren van externe krachten risico’s voor de organisatie oplevert, in hoeverre deze risico’s worden beheerst en wat zij ve... Lees meer...

 • Haalbaarheidsonderzoek mkba gefinancierde rechtsbijstand

  APE heeft voor de Nederlandse Orde van Advocaten een haalbaarheidsstudie gedaan voor een maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba) van de gefinancierde rechtsbijstand. Lees meer...

 • Second opinion PMJ-ramingen capaciteitsbehoefte gevangeniswezen

  Ape heeft voor het ministerie van Veiligheid en Justitie een second opnion uitgevoerd van het PMJ-model. Lees meer...

drs. P.J.M. Wilms
drs. P.J.M. Wilms
Heeft u een vraag over een onderwerp binnen het domein openbaar bestuur en justitie? Neem dan contact op met Peter Wilms via 06 5534 1136.