Sociale zekerheid


Het stelsel van sociale zekerheid in Nederland is continu in beweging. Sociale zekerheid raakt burgers op zowel sociaal als economisch vlak. APE is nauw betrok-ken bij onderzoeken binnen dit domein. Of het nu gaat om de WIA (IVA, WGA 80-100, WGA35-80, 35-minners), Ziektewet, Werkloosheidswet of Participatiewet (voorheen WWB), de expertise is aanwezig.

Onderzoekers van APE hebben ruime kennis van het stelsel van sociale zekerheid, de effecten van loondoorbetaling en de risico’s voor de uitvoerende organisaties. Ook heeft APE kennis van de positie van professionals, de inzet van instrumenten als no-riskpolis of proefplaatsing, de beleving van cliënten en de inkomenseffecten voor betrokken populaties.

Met die kennis ontwikkelt APE producten die relevant zijn voor praktijk en wetenschap. De monitor ‘De weg naar de WIA’ onder langdurige zieke werknemers en vangnetters bracht ontwikkelingen in beeld. Instrumenten die APE voor gemeenten ontwikkelt ondersteunen bij uitvoeringstaken in het kader van de Participatiewet. Meer hierover is te lezen onder het thema instrumentontwikkeling.

Arbeidsparticipatie en inzetbaarheid


Het bevorderen van arbeidsparticipatie en inzetbaarheid (employability) is een uitdaging voor veel organisaties. Onderzoekers van APE denken graag mee vanuit inhoudelijke betrokkenheid.

Zo hebben we interventies in loopbaanontwikkeling geëvalueerd en hun effectiviteit in beeld gebracht. Ook het ontwikkelen van een kosten/batentool, het inzichtelijk maken van overwegingen van werkgevers of het versterken van de professionaliteit van uitvoeringsorganisaties is waar APE ervaring mee heeft. Vaak krijgen we de vraag ‘aan welke knoppen gedraaid kan worden’ om met beleidsinterventies het verschil te maken.

Verschil in de zin van meer duurzame inzetbaarheid van werknemers of het bevorderen van de arbeidsparticipatie van een specifieke, kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. APE staat voor resultaatgericht en pragmatisch onderzoek. We zijn analytisch, creatief en flexibel in de keuze van onderzoeksmethoden om complexe vragen te beantwoorden. Daarbij presenteren we onze onderzoeksresultaten op een toegankelijke wijze.

 

Sociale zekerheid en participatie
 • Een tekort aan nieuwe instroom van bedrijfsartsen?

  De arbeidsgerelateerde zorg en de wetgeving daaromtrent is aan het veranderen. De SER heeft in 2014 een advies uitgebracht over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg (TAZ). D... Lees meer...

 • De Weg naar de WIA II

  Na de invoering van de WIA (eind 2005) bleef de volumeontwikkeling aanvanke-lijk sterk achter bij de ramingen. Sindsdien neemt de instroom jaarlijks toe, met name onder de vangnett... Lees meer...

 • Onderzoek naar de werkwijze van Acture

  Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de Ziektewet-uitkering aan zieke flexwerkers (uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband) zelf te betalen en hun ziekteverzuim zel... Lees meer...

 • Monitoring en evaluatie pilots ziektewet

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft APE de sectorpilots begeleiding ziektewet gemonitord en geevalueerd. De pilots vonden plaats in de sectore... Lees meer...

 • Inkomenseffecten brutering van de bijstand

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft APE onderzoek gedaan naar de inkomenseffecten bij brutering van de bijstand. Brutering van de bijstand is ... Lees meer...

 • Review verdeelmodel participatiewet

  In opdracht van de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn en Ede heeft APE een review uitgevoerd op het per 2015 geldende verdeelmodel voor de gebundelde uitkering van de participatiewet,... Lees meer...

 • Veranderingen klantenbestand Sociale Dienst

  De Sociale Dienst Drechtsteden heeft APE gevraagd om een verkenning naar de veranderingen in het klantenbestand van Drechtsteden. De komende jaren zal het klantenbestand van de Soc... Lees meer...

 • Het Vacatureonderzoek 2015

  APE heeft samen met Conclusr Research het Vacatureonderzoek 2015 uitgevoerd. Dit tweejaarlijkse onderzoek, in opdracht van UWV, richt zich op de vraagzijde van de arbeidsmarkt: hoe... Lees meer...

 • Evaluatie Week van de Loopbaan

  Eind 2015/begin 2016 evalueerde APE in opdracht van het A&O-fonds Water-schappen de Week van de Loopbaan 2015. In deze week stond de loopbaanont-wikkeling van medewerkers bij w... Lees meer...

 • APE betrokken bij het IBO Arbeidsongeschiktheid

  Op 26 april is door de minister van SZW, Lodewijk Asscher, het Interdepartementaal beleidsonderzoek “Geschikt voor de arbeidsmarkt” aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees meer...

 • Verkenning Kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg

  In opdracht van ZonMw heeft APE een verkenning uitgevoerd voor de inrichting van een kennisinfrastructuur voor Arbeid en Zorg. De verkenning, die in samen-spraak met een groot aant... Lees meer...

 • Praktische handreiking 'Vaststellen begeleidingsnoodzaak' ontwikkeld

  In samenwerking met een groot aantal professionals in de praktijk ontwikkelden het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (Academisch Medisch Centrum) en APE Public Economics ... Lees meer...

 • Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

  Het ministerie van SZW heeft behoefte aan een onafhankelijk onderzoek naar de werking en effectiviteit van de instrumenten loonkostensubsidie en loondispensatie. Aanleiding voor he... Lees meer...

 • Onderzoek niet-verzilverde zorg Bollenstreek

  Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek houdt, net als vele andere gemeenten, budget over op de Wmo in 2015. ISD Bollenstreek ziet dat veel cliënten hun indicatie... Lees meer...

dr. L.J.M. Aarts
dr. L.J.M. Aarts
Heeft u een vraag over een onderwerp binnen het domein sociale zekerheid en participatie? Neem dan contact op met Leo Aarts via 06 5534 1135.