Evaluaties & monitoring


Goed beleid vereist kennis en inzicht. Hoe pakt beleid in de praktijk uit? Hoe groot is het effect? Welke instrumenten zijn het meest effectief? En hoe verhoudt effectiviteit zich tot kosten? Dit zijn vragen waar veel beleidsmakers mee zitten.

APE heeft ruime ervaring en een groot repertoire in huis aan evaluaties en effectstudies: denk aan beleidsevaluaties, wetsevaluaties, procesevaluaties, effectevaluaties, impactevaluaties, effectmetingen, doelmatigheidsstudies, benchmarks, tevredenheidsonderzoek, quickscans en scenario’s voor toekomstig beleid.

Daarbij zet APE een breed scala aan methoden in. Ten eerste kwantitatieve methoden zoals rigoureuze statistische analyses en voorspellende rekenmodellen om de effectiviteit en efficiëntie van interventies te onderzoeken. APE heeft veel ervaring met het koppelen, bewerken en analyseren van grote bestaande databronnen en met het genereren van nieuwe gegevens door middel van onder andere (web)enquêtes. Ten tweede kwalitatieve methoden zoals verdiepende interviews en multi-actor analyses om de praktische uitvoering van interventies te reconstrueren. Ten derde participatief onderzoek in de vorm van focusgroepen en werkconferenties met relevante stakeholders om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van stakeholders.

De kracht van APE-evaluaties zit in de juiste combinatie van methodes die elkaar complementeren. Hiermee voert APE diepgaande analyses uit en komt ze tot praktische antwoorden en aanbevelingen. APE zet zich actief in voor de verbetering van beleid en is hierin een ondersteunende partner voor haar opdrachtgevers zoals ministeries, provincies, gemeenten en private partijen.  

Evaluatie en monitoring
 • APE onderzoekt opbrengst afschaffing oldtimersregeling in opdracht van de Stichting Autobelangen

  Sinds een jaar zijn alleen nog auto's van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, in plaats van de 25 jaar die daarvoor gangbaar was. Het kabinet wilde hiermee vo... Lees meer...

 • Resultaten tevredenheidsonderzoek schadeafhandeling NAM

  APE heeft in opdracht van de Dialoogtafel Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van claimanten met de manier waarop de NAM de schadeafhandeling tot 2015 uitvoerde... Lees meer...

 • Inzicht in registratie en bestedingen PV-vergoedingen

  Tot 1 januari 2015 ontvingen gemeenten een tegemoetkoming voor het uitschrijven van de bestuurlijke strafbeschikking overlast en parkeren. Deze tegemoetkoming staat bekend als de p... Lees meer...

 • Onderzoek naar de werkwijze van Acture

  Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de Ziektewet-uitkering aan zieke flexwerkers (uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband) zelf te betalen en hun ziekteverzuim zel... Lees meer...

 • Monitoring en evaluatie pilots ziektewet

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft APE de sectorpilots begeleiding ziektewet gemonitord en geevalueerd. De pilots vonden plaats in de sectore... Lees meer...

 • Evaluatie programma i-sociaal domein

  APE heeft een evaluatie uitgevoerd van het programmabureau i-sociaal domein. Gemeenten en zorgaanbieders zijn na de decentralisaties in het Sociaal Domein (Wmo en Jeugdwet) samen v... Lees meer...

 • Monitor economische ontwikkelingen in de culturele sector 2013-2015, deel 3

  Het ministerie van OCW wil in de periode 2013-2015 meer zicht krijgen op de economische ontwikkelingen in de culturele sector, met betrekking tot publiek, aanbod, prijs en financie... Lees meer...

 • Het Vacatureonderzoek 2015

  APE heeft samen met Conclusr Research het Vacatureonderzoek 2015 uitgevoerd. Dit tweejaarlijkse onderzoek, in opdracht van UWV, richt zich op de vraagzijde van de arbeidsmarkt: hoe... Lees meer...

 • Evaluatieonderzoek van het Sectorplan VO 'Samen voor voortgezet werkvermogen'

  Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van VOION, het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds van het Voortgezet onderwijs. Het sectorplan VO heeft een looptijd van juli 2015 tot septe... Lees meer...

 • Evaluatie Week van de Loopbaan

  Eind 2015/begin 2016 evalueerde APE in opdracht van het A&O-fonds Water-schappen de Week van de Loopbaan 2015. In deze week stond de loopbaanont-wikkeling van medewerkers bij w... Lees meer...

 • Evaluatie Prins Clausfonds

  In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft APE in 2015, als deel van het onderzoeksteam, het activiteitenprogramma van het PCF (tussentijds) geëvalueerd. De e... Lees meer...

 • Evaluatie Mine Action Programme

  In opdracht van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft APE in samenwerking met MDF een evaluatie uitgevoer... Lees meer...

 • De Weg naar de WIA II

  Na de invoering van de WIA (eind 2005) bleef de volumeontwikkeling aanvanke-lijk sterk achter bij de ramingen. Sindsdien neemt de instroom jaarlijks toe, met name onder de vangnett... Lees meer...

 • Evaluatie Private Sector Investeringsprogramma

  APE heeft een evaluatie uitgevoerd van het Private Sector Investeringsprogramma (PSI, voorheen PSOM). Het rapport is 17 maart door Minister Ploumen van ontwikkelingssamenwerking aa... Lees meer...

 • Evaluatie van de Giftenaftrek

  In opdracht van het ministerie van Financiën heeft APE in samenwerking met Dialogic de Evaluatie van de Giftenaftrek uitgevoerd. De giftenaftrek is een fiscale regeling die gi... Lees meer...

S. van der Haar, MSc
S. van der Haar, MSc
Beleidsevaluaties zijn van belang ter verantwoording van de beleidskeuzes en uitgaven, maar bovenal om te leren van de ervaringen in het verleden om nieuwe programma’s nog effectiever vorm te kunnen geven. APE onderzoekt niet enkel of iets werkt, maar ook wat werkt voor wie en onder welke omstandigheden. Een programma dat werkt in de Nederlandse zorgsector kan heel anders uitpakken in een andere sector of een ander land. We onderzoeken welke externe factoren de effectiviteit van het beleid beïnvloeden, welke knelpunten zich voordoen en hoe het beleid verbeterd kan worden.