Modellering: verklaren en verdelen


APE is expert in het analyseren van (grote) gegevensbestanden. De referentieprojecten tonen aan dat gegevensanalyse op veel verschillende terreinen en in veel verschillende vormen toegepast kan worden. Grofweg zijn de analyses van APE op te delen in verklaring enerzijds en verdeling anderzijds.

APE weet als geen ander gegevens aan te wenden voor de verklaring van verschillen in bijvoorbeeld kosten, uitgaven, prijzen en efficiency. De verschillen die APE in haar onderzoeken probeert te verklaren, kunnen optreden in de tijd (bijvoorbeeld als gevolg van beleid of een interventie) of tussen entiteiten (bijvoorbeeld tussen gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren of vestigingen).

Daarnaast gebruikt APE gegevens om objectieve factoren te construeren voor een eerlijke verdeling van beschikbare middelen. Uitgangspunt van een objectieve verdeling is dat ontvangers van een budget zo min mogelijk worden geconfronteerd met perverse prikkels om de uitkomst van de verdeling te beļnvloeden.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning bij vraagstukken met betrekking tot verklaringsmodellen en verdeelmodellen kunt u contact opnemen met Maaike van Asselt of Nils Ellwanger.

 

Modelleren: verklaren en verdelen
 • Proefberekeningen Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

  Het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) regelt per geneesmiddel de hoogte van de vergoeding van de zorgverzekeraars aan de cliënt, en hiermee ook de hoogte van een eventuel... Lees meer...

 • Schoning dataverzameling forensische psychiatrie

  In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verzamelt Enigmatry in de periode 2013-2016 jaarlijks prestatie-indicatoren bij forensisch psychiatrische instellingen.... Lees meer...

 • Geneesmiddelenvergoedingen voor patiënten

  In Nederland zijn extramurale geneesmiddelen met een vergelijkbare werking ingedeeld in clusters. Voor elk cluster is een limiet vastgesteld voor de vergoeding van geneesmiddelen v... Lees meer...

 • Ontwikkeling van een regiocriterium voor de verpleging en verzorging

  Per 1 januari 2015 is de extramurale verpleging en verzorging uit de AWBZ overgeheveld naar de Zvw. In 2014 is echter uit doorrekeningen van het risicovereveningsmodel gebleken dat... Lees meer...

 • Verdiepend onderzoek naar het resultaat V&V voor een aantal verzekeraars

  Uit het eerder door APE uitgevoerde onderzoek ‘Ontwikkeling van een regiocriterium voor de verpleging en verzorging’ bleek dat tussen verzekeraars grote verschillen in ... Lees meer...

 • Inkomenseffecten brutering van de bijstand

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft APE onderzoek gedaan naar de inkomenseffecten bij brutering van de bijstand. Brutering van de bijstand is ... Lees meer...

 • Review verdeelmodel participatiewet

  In opdracht van de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn en Ede heeft APE een review uitgevoerd op het per 2015 geldende verdeelmodel voor de gebundelde uitkering van de participatiewet,... Lees meer...

 • Veranderingen klantenbestand Sociale Dienst

  De Sociale Dienst Drechtsteden heeft APE gevraagd om een verkenning naar de veranderingen in het klantenbestand van Drechtsteden. De komende jaren zal het klantenbestand van de Soc... Lees meer...

 • Ondercompensatie van verzekerden met V&V-gebruik in het voorafgaande jaar

  Uit eerder onderzoek bleek dat in het somatische risicovereveningsmodel verzekerden met gebruik van verpleging en verzorging (V&V) in het voorafgaande jaar ondergecompenseerd w... Lees meer...

 • Conversie kosten voormalige AWBZ

  APE heeft in opdracht van de directie Zorgverzekeringen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het onderzoek ‘Conversie kosten voormalige AWBZ: langdu... Lees meer...

 • Onderzoek niet-verzilverde zorg Bollenstreek

  Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek houdt, net als vele andere gemeenten, budget over op de Wmo in 2015. ISD Bollenstreek ziet dat veel cliënten hun indicatie... Lees meer...

 • Meerkosten herstel-acties PGB en besluit herindicaties

  Eind 2015 hebben APE en JE Consultancy in opdracht van het ministerie van VWS onderzocht hoeveel extra uitvoeringskosten de gemeenten hebben gehad als gevolg van de haperingen in d... Lees meer...

N.D. Ellwanger, MSc
N.D. Ellwanger, MSc
Veel bekostigingssystemen zijn gebaseerd op een verdeelsystematiek waarbij organisaties als gemeenten of zorgverzekeraars vooraf vastgestelde budgetten ontvangen, bijvoorbeeld voor de bijstand, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning of Zvw-zorg. De onderliggende econometrische verklaringsmodellen zijn geijkt op de specifieke beleidsdoelstellingen en worden soms controversieel bediscussieerd. Met onze kennis van bestuurlijke verhoudingen en onze vakkundige expertise over de werking van de modellen leveren wij op diverse beleidsterreinen een belangrijke bijdrage aan deze discussies en aan de ontwikkeling van objectieve bekostigingsmodellen.