Ondercompensatie van verzekerden met V&V-gebruik in het voorafgaande jaar

Uit eerder onderzoek bleek dat in het somatische risicovereveningsmodel verzekerden met gebruik van verpleging en verzorging (V&V) in het voorafgaande jaar ondergecompenseerd worden. Op verzoek van de Tweede Kamer is daarom een vervolgonderzoek gestart.

APE heeft berekend hoe groot de ondercompensatie is en vervolgens geconstateerd dat deze ondercompensatie nauwelijks wordt weggenomen door in de verevening rekening te houden met het kenmerk Generieke Somatische Morbiditeit (GSM). Ape signaleert in het onderzoek mogelijke richtingen voor verbetering van het verveningsresultaat voor gebruikers van V&V zoals leeftijdsafhankelijke morbiditeitscriteria of gebruik van een criterium gebaseerd op V&V-gebruik in het verleden.
N.D. Ellwanger, MSc
N.D. Ellwanger, MSc
Veel bekostigingssystemen zijn gebaseerd op een verdeelsystematiek waarbij organisaties als gemeenten of zorgverzekeraars vooraf vastgestelde budgetten ontvangen, bijvoorbeeld voor de bijstand, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning of Zvw-zorg. De onderliggende econometrische verklaringsmodellen zijn geijkt op de specifieke beleidsdoelstellingen en worden soms controversieel bediscussieerd. Met onze kennis van bestuurlijke verhoudingen en onze vakkundige expertise over de werking van de modellen leveren wij op diverse beleidsterreinen een belangrijke bijdrage aan deze discussies en aan de ontwikkeling van objectieve bekostigingsmodellen.