Beschermd Wonen Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft APE onderzoek uitgevoerd naar de kostprijs van de vanuit de AWBZ naar de gemeente overgehevelde ZZP-C pakketten (beschermd wonen). Samen met de lokale aanbieders is dit onderzoek opgestart om te toetsen hoe realistisch de bij de inkoop gehanteerde tarieven zijn.

Het onderzoek heeft een eerste indicatie gegeven van de huidige kostprijs van beschermd wonen en de spreiding daarvan binnen de aanbieders. Het onderzoek geeft aanleiding om met alle betrokkenen partijen in gesprek te gaan over de wijze waarop de doorstroom en de kosten uniform geregistreerd en gemonitord kunnen worden ten behoeve van de sturing en de verbetermogelijkheden van de doorstroom naar ambulante woonvormen.