Monitoring en evaluatie pilots ziektewet

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid monitort en evalueert APE de sectorpilots begeleiding ziektewet. De pilots vinden plaats in de sectoren vervoer, detailhandel en transport. Vanuit deze sectoren worden in totaal 210 mensen begeleid die ziek zijn na afloop van hun dienstverband: deze mensen worden bij wijze van experiment niet begeleid door UWV, maar door de sector waarin zij het laatst werkzaam waren.

Om de hoge instroom van werknemers zonder vast contract in de ZW te vermin-deren heeft het kabinet met sociale partners afgesproken dat zij ervoor verant-woordelijk blijven dat minder mensen een beroep doen op de Wet WIA en dat zij in pilots gericht op re-integratie hiertoe innovatieve werkwijzen ontwikkelen. In hoeverre het lukt om een succesvolle eigen re-integratieaanpak te ontwikkelen zal blijken uit de monitor door vergelijking van de re-integratieresultaten van de eindedienstverbanders in de pilot met die van UWV. Onderzoeksmethoden zijn documentanalyse, analyse van databestanden, vragenlijstonderzoek en interviews.

De looptijd van het project is tot en met het voorjaar van 2017.