Evaluatie Mine Action Programme

In opdracht van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft APE in samenwerking met MDF een evaluatie uitgevoerd van het Humanitarian Mine Action and Cluster Munitions programma. De evaluatie besloeg de periode 2012-2016. Met dit programma voorziet de Nederlandse overheid in meerjarige financiering aan ngo’s voor mine action activiteiten. Die activiteiten omvatten het in kaart brengen en het ruimen van landmijnen, het vernietigen van voorraden van landmijnen en wapens, het geven van voorlichting aan de lokale bevolking en het ondersteunen van slachtoffers.

APE en MDF hebben onderzocht wat de meerwaarde is van de meerjarige financiering voor de efficiŽntie en doelmatigheid van de Mine Action steun. Hiervoor hebben ze (diepte) interviews afgenomen onder beleidsmakers, multilaterale organisaties, ngoís en lokale partijen en relevante beleidsdocumenten geanalyseerd.

Alle stakeholders waren het er over eens dat meerjarige financiering verschillende voordelen biedt ten opzichte van eenjarige financiering. Het verhoogt bijvoorbeeld de organisatorische efficiŽntie van ngoís doordat het strategischere planning en flexibele respons op politieke instabiliteit mogelijk maakt.

De gepresenteerde aanbevelingen zijn door het Ministerie van Buitenlandse zaken verwerkt in de opzet van het vervolgprogramma. Voor meer informatie zie het rapport 'Evaluation Humanitarian Mine Action and Cluster Munition Programme'.

S. van der Haar, MSc
S. van der Haar, MSc
Beleidsevaluaties zijn van belang ter verantwoording van de beleidskeuzes en uitgaven, maar bovenal om te leren van de ervaringen in het verleden om nieuwe programma’s nog effectiever vorm te kunnen geven. APE onderzoekt niet enkel of iets werkt, maar ook wat werkt voor wie en onder welke omstandigheden. Een programma dat werkt in de Nederlandse zorgsector kan heel anders uitpakken in een andere sector of een ander land. We onderzoeken welke externe factoren de effectiviteit van het beleid beïnvloeden, welke knelpunten zich voordoen en hoe het beleid verbeterd kan worden.