Actueel

 

Frontin Buig: de nieuwe webapplicatie van APE en Frontin PAUW

maandag, 05 december 2016

Gemeenten verstrekken bijstandsuitkeringen aan burgers die zelf onvoldoende inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Voor de bekostiging van die inkomensvoorzieningen ontvangen de gemeenten van de rijksoverheid de zogenoemde Buig budgetten.

Lees meer

Divosa en APE aan het woord over de nieuwe Buig-budgetten 2017

dinsdag, 25 oktober 2016

Divosa organiseerde in oktober twee bijeenkomsten waarbij aandacht werd besteed aan nieuws uit de Rijksbegroting en de Buig-budgetten 2017.

Lees meer

APE berekent economische effecten van thuisadministratie

vrijdag, 14 oktober 2016

Thuisadministratie betekent ondersteuning van een hulpvrager door een vrijwilliger bij het ordenen en op orde houden van de financiële administratie. Het doel van thuisadministratie is bijdragen aan financiële zelfredzaamheid en het voorkomen van (grotere) financiële problemen. Het inzetten van geschoolde vrijwilligers is niet gratis. Daar staat tegenover dat de baten voor gemeenten, crediteuren en de bredere maatschappij dubbel zo hoog zijn. Elke extra euro investering in thuisadministratie levert het dubbele op.

Lees meer

APE onderzoekt de gevolgen van aangepast verdeelmodel BUIG

donderdag, 06 oktober 2016

Naar aanleiding van de bekendmaking van de definitieve BUIG-budgetten 2016 en de voorlopige BUIG-budgetten 2017 heeft APE een eerste analyse naar de gevolgen voor gemeenten uitgevoerd. Heeft het aangepaste verdeelmodel voor de BUIG geleid tot een betere aansluiting met de lasten? Welke gemeenten gaan er in 2017 op vooruit en welke op achteruit?

Lees meer

Concurrerende doelen dempen effect financiële prikkels in het sociaal domein

woensdag, 10 augustus 2016

De financiële prikkel in de financiering van de bijstand leidt niet automatisch tot meer effectiviteit en doelmatigheid in het gemeentelijke beleid en de uitvoering in het sociaal domein. In een aantal gevallen treden er zelfs averechtse effecten op. Leo Aarts en Stefan van der Veen leggen in het nieuwste nummer van vakblad Sociaal Bestek uit waarom de beleidstheorie over financiële prikkels in de praktijk slechts beperkt werkt.

Lees meer

APE rapport 'second opinion PMJ-ramingen' aangeboden aan de tweede kamer

dinsdag, 02 augustus 2016

APE heeft een review uitgevoerd van het zogenaamde PMJ-model. Het rapport is 14 juni door Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer aangeboden.

Lees meer

Informatief actualiteitenseminar Wmo

maandag, 20 juni 2016

Donderdag 16 juni 2016 hebben gemeentelijke beleidsambtenaren op een ingelast Wmo actualiteitenseminar hun ervaringen kunnen uitwisselen over de voortgang van de Wmo 2015.

Lees meer

APE ondersteunt de Raad voor Cultuur bij beoordeling cultureel ondernemerschap

donderdag, 19 mei 2016

Vandaag verschijnt het vierjaarlijkse advies van de Raad voor Cultuur over de instellingen die een subsidieaanvraag hebben gedaan in het kader van de landelijke culturele Basisinfrastructuur (BIS). De BIS is de ruggengraat van het Nederlandse cultuurbestel. Culturele instellingen vragen voor de periode 2017-2020 subsidie aan bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. APE heeft de Raad voor Cultuur ondersteund door voor alle aanvragers een kwantitatieve analyse uit te voeren van het ondernemerschap. Hierbij heeft APE bijvoorbeeld gekeken naar (de ontwikkeling van) het verdienvermogen en naar de balanspositie van de culturele instellingen. De Raad voor Cultuur brengt haar advies uit aan de minister. Op Prinsjesdag wordt bekend welke instellingen subsidie zullen ontvangen.

Lees meer

APE onderzoekt effecten van Nederlands voedselzekerheidsbeleid

maandag, 09 mei 2016

In opdracht van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt APE aan een grootschalige evaluatie van de effecten van het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid in Bangladesh. Onderdeel van dit project is een huis-aan-huis enquête in Bangladesh onder begunstigden van twee specifieke projecten en onder gematchte controlegroepen. In april 2016 heeft de tweede meting van deze huis-aan-huis enquête in Bangladesh plaatsgevonden. Deze gegevens kunnen worden vergeleken met de nulmeting van dezelfde huishoudens. Deze zomer zal APE d.m.v. econometrische analyses de netto effectiviteit van deze twee voedselzekerheidsprojecten onderzoeken.

Lees meer

Wetenschap en patiënten ontmoeten elkaar in een inspirerende workshop

dinsdag, 26 april 2016

Tijdens deze workshop hebben wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun ervaringen gedeeld om het patiëntperspectief sterker te verankeren in weten-schappelijk onderzoek. Deze workshop was de kick-off van een onderzoek naar het effect van de inzet van het patiëntenpanel bij de beoordeling van subsidieaanvragen. APE voert dit onderzoek uit in opdracht van ZonMw en haar samenwerkings-partner NPCF. APE gebruikt hiervoor een kwalitatieve beleidsevaluatiemethode die internationaal beproefd, maar nog weinig bekend is in de medische wetenschap. Nederland behoort tot de koplopers met de inzet van een patiëntenpanel bij de beoordeling van de relevantie van wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer