Actueel

 

Concurrerende doelen dempen effect financiële prikkels in het sociaal domein

woensdag, 10 augustus 2016

De financiële prikkel in de financiering van de bijstand leidt niet automatisch tot meer effectiviteit en doelmatigheid in het gemeentelijke beleid en de uitvoering in het sociaal domein. In een aantal gevallen treden er zelfs averechtse effecten op. Leo Aarts en Stefan van der Veen leggen in het nieuwste nummer van vakblad Sociaal Bestek uit waarom de beleidstheorie over financiële prikkels in de praktijk slechts beperkt werkt.

Lees meer

APE rapport 'second opinion PMJ-ramingen' aangeboden aan de tweede kamer

dinsdag, 02 augustus 2016

APE heeft een review uitgevoerd van het zogenaamde PMJ-model. Het rapport is 14 juni door Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer aangeboden.

Lees meer

Informatief actualiteitenseminar Wmo

maandag, 20 juni 2016

Donderdag 16 juni 2016 hebben gemeentelijke beleidsambtenaren op een ingelast Wmo actualiteitenseminar hun ervaringen kunnen uitwisselen over de voortgang van de Wmo 2015.

Lees meer

APE ondersteunt de Raad voor Cultuur bij beoordeling cultureel ondernemerschap

donderdag, 19 mei 2016

Vandaag verschijnt het vierjaarlijkse advies van de Raad voor Cultuur over de instellingen die een subsidieaanvraag hebben gedaan in het kader van de landelijke culturele Basisinfrastructuur (BIS). De BIS is de ruggengraat van het Nederlandse cultuurbestel. Culturele instellingen vragen voor de periode 2017-2020 subsidie aan bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. APE heeft de Raad voor Cultuur ondersteund door voor alle aanvragers een kwantitatieve analyse uit te voeren van het ondernemerschap. Hierbij heeft APE bijvoorbeeld gekeken naar (de ontwikkeling van) het verdienvermogen en naar de balanspositie van de culturele instellingen. De Raad voor Cultuur brengt haar advies uit aan de minister. Op Prinsjesdag wordt bekend welke instellingen subsidie zullen ontvangen.

Lees meer

APE onderzoekt effecten van Nederlands voedselzekerheidsbeleid

maandag, 09 mei 2016

In opdracht van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt APE aan een grootschalige evaluatie van de effecten van het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid in Bangladesh. Onderdeel van dit project is een huis-aan-huis enquête in Bangladesh onder begunstigden van twee specifieke projecten en onder gematchte controlegroepen. In april 2016 heeft de tweede meting van deze huis-aan-huis enquête in Bangladesh plaatsgevonden. Deze gegevens kunnen worden vergeleken met de nulmeting van dezelfde huishoudens. Deze zomer zal APE d.m.v. econometrische analyses de netto effectiviteit van deze twee voedselzekerheidsprojecten onderzoeken.

Lees meer

Wetenschap en patiënten ontmoeten elkaar in een inspirerende workshop

dinsdag, 26 april 2016

Tijdens deze workshop hebben wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun ervaringen gedeeld om het patiëntperspectief sterker te verankeren in weten-schappelijk onderzoek. Deze workshop was de kick-off van een onderzoek naar het effect van de inzet van het patiëntenpanel bij de beoordeling van subsidieaanvragen. APE voert dit onderzoek uit in opdracht van ZonMw en haar samenwerkings-partner NPCF. APE gebruikt hiervoor een kwalitatieve beleidsevaluatiemethode die internationaal beproefd, maar nog weinig bekend is in de medische wetenschap. Nederland behoort tot de koplopers met de inzet van een patiëntenpanel bij de beoordeling van de relevantie van wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer

APE onderzoekt onderbenutting Wmo-uitgaven

donderdag, 21 april 2016

In opdracht van de intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (ISD Bollenstreek) onderzoekt APE de onderbenutting van de Wmo-uitgaven. De aanleiding hiervoor is het beeld dat uit de voorlopige jaarcijfers 2015 naar voren komt: de ISD Bollenstreek heeft bijna 5,5 miljoen euro minder aan de Wmo uitgegeven dan begroot.

Lees meer

Over de grenzen van de risicoverevening

dinsdag, 29 maart 2016

Het Ministerie van VWS heeft een aantal partijen, waaronder APE, gevraagd om een position paper op te stellen over de toekomst van de risicoverevening. Tijdens een symposium op 31 maart is APE uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie over de toekomst van de risicoverevening. APE ziet de risicoverevening als cruciaal element om solidariteit te borgen, maar dit staat ons inziens wel op gespannen voet met verhogen van doelmatigheid in de zorg. Eén instrument kan moeilijk twee tegengestelde doelen dienen…

Lees meer

Twee APE-rapporten aangeboden aan Tweede Kamer

maandag, 30 november 2015

Vrijdag 27 november heeft Minister Asscher (SZW) drie rapporten aan de Tweede Kamer aangeboden. Twee van deze rapporten zijn gemaakt door APE: 'Instroom van bedrijfsartsen' en 'Verkenning kennisinfrastructuur arbeid en zorg'. Op onze projectenpagina vindt u hierover meer informatie en kunt u de eindrapportages downloaden.

Lees meer

Staatssecretaris Wiebes zeer tevreden over berekeningen APE

woensdag, 14 oktober 2015

In 2014 deed APE, in opdracht van stichting Autobelangen, onderzoek naar de opbrengst van de afschaffing van de oldtimersregeling. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de opbrengst uit deze regeling veel lager uitvalt dan door het ministerie van Financiën vooraf is geschat.

Lees meer