Actueel

APE-onderzoeken in het kader van de Wmo

vrijdag, 08 juni 2018

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Gemeenten bieden maatschappelijke ondersteuning in de vorm van verschillende voorzieningen.

Investeringsopgave Ďbeschermd thuisí voor gemeenten
De VNG commissie (commissie Dannenberg) adviseert om beschermd wonen (BW) om te vormen naar zoveel mogelijk zelfstandig wonen met de noodzakelijke bescherming en ondersteuning.

APE heeft in opdracht van de brancheverenigingen Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland een verkenning gemaakt van de investeringsopgave voor gemeenten om de randvoorwaarden voor Ďeen beschermd thuisí te kunnen realiseren. Voor de verkenning is onder andere gesproken met gemeenten, aanbieders van BW en maatschappelijke opvang (MO). Daarnaast is gebruik gemaakt van bestaande studies en databronnen.

Uit de verkenning blijkt dat in gemeenten nog onvoldoende sprake is van een infrastructuur die een 'beschermd thuis' voor mensen met een psychische aandoening mogelijk maakt. Investeringen in passende huisvesting, langdurige begeleiding, hulp bij het vinden van werk en dagbesteding en de inzet van ervaringsdeskundigen zijn nodig om sociale inclusie te realiseren.

Verdeelmodel beschermd wonen (en maatschappelijke opvang)
Voor een deel van de mensen met psychische/psychosociale problemen blijft 24-uurs begeleiding (beschermd wonen) noodzakelijk. Op verzoek van de G4-gemeenten heeft APE onderzoek gedaan naar de mate waarin de omstandigheden in grootstedelijke gemeenten de grote behoefte aan BW verklaren.

Grootstedelijke factoren zoals veel en complexe ggz-problematiek en schaarse goedkope woonruimte blijken een belangrijke verklaring te vormen van de vraag naar BW en de kosten daarvan. Echter, grootstedelijke en andere objectieve factoren (zoals Wajong) bieden onvoldoende verklaring voor de bestaande regionale verschillen in de aantallen cliŽnten BW en de kosten. Dit komt vooral door de historisch gegroeide regionale verschillen in het aanbod van voorzieningen. Dit pleit voor een substantiŽle historische component in een verdeelmodel voor beschermd wonen.

Veilig thuis
Veilig Thuis Haaglanden biedt advies en ondersteuning bij: huiselijk geweld, kindermishandeling, vechtscheidingen, eergerelateerd geweld en huwelijksdwang, meisjesbesnijdenis, mensenhandel en loverboys en ouderenmishandeling. Met ingang van 1 januari 2018 wordt Veilig Thuis onderdeel van de Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden. De gemeente Den Haag heeft APE om advies gevraagd over de regionale toedeling van de kosten van de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis vanaf 2018. Uit het onderzoek blijkt dat de kostentoedeling aan de volgende eisen moet voldoen. Zij moet rechtvaardig zijn (beschikbaarheidsnut, bijdrage naar gebruik), met een passende financiŽle prikkelwerking en een doelmatige governance (administratieve lasten) en bovendien transparant. In dit perspectief adviseert APE de kosten aan de regiogemeenten toe te rekenen op basis van inwonertal en gebruik van de voorziening, met eenvoudige afspraken over onvoorziene (niet begrote) meerkosten.

Vragen?
Bent u geÔnteresseerd in onderzoek naar de regionale toedeling van kosten of ondersteuning bij uw regioplannen in het kader van de Wmo? Neem dan contact op met Maartje Gielen m.gielen@ape.nl of Leo Aarts l.aarts@ape.nl.

terug naar overzicht