Actueel

Personele diversiteit gesubsidieerde cultuursector in beeld

vrijdag, 26 oktober 2018

In opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft APE onderzoek gedaan naar de diversiteit van besturen en personeel bij gesubsidieerde culturele instellingen. Het gaat hierbij om culturele instellingen die meerjarige financiering ontvangen via de basisinfrastructuur en de cultuurfondsen van het Rijk en gemeenten. Onderzocht is in hoeverre de personele samenstelling een afspiegeling is van de Nederlandse bevolking, wat betreft herkomst, sekse en leeftijd. Dit is ook onderzocht voor de adviescommissies van de Rijkscultuurfondsen, de Raad voor Cultuur en de fondsen en adviesraden van de vier grote gemeenten. Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks periodieke onderzoeken in opdracht van OCW. Het voorlaatste onderzoek naar diversiteit van personeel en bestuur van gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen dateert uit 2011. Dit was destijds een vervolgmeting van een onderzoek uit 2008.

Uit het onderzoek blijkt dat culturele instellingen sinds 2011 meer belang hechten aan de diversiteit van hun personeel. Ruim drie kwart wil de diversiteit van bestuur en personeel vergroten. In 2011 vond 60% van de ondervraagde instellingen het niet nodig dat bij het vervullen van vacatures rekening werd gehouden met de diversiteit van bestuur en personeel door de voorkeur te geven aan vrouwen of personen met een migratieachtergrond. Het onderzoek uit 2018 laat een ander beeld zien: 90% vindt dat bij het vervullen van vacatures wel rekening gehouden moet worden met diversiteit. Het huidige onderzoek laat ook zien dat het aantal medewerkers en bestuursleden met een westerse migratieachtergrond toe neemt. Ook de genderdiversiteit laat een positieve ontwikkeling zien. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond nog sterk ondervertegenwoordigd zijn onder het personeel en in het bestuur van culturele instellingen. De diversiteit op het gebied van gender en leeftijd van besturen is nog geen afspiegeling van de beroepsbevolking. Een kwart van de instellingen neemt de Code Culturele Diversiteit niet actief mee in beleid en besluitvorming.

De cultuurfondsen van het Rijk en adviesraden werken actiever aan personele diversiteit dan culturele instellingen. Uit het huidige onderzoek blijkt dat in 2016 gemiddeld 12% van de leden van adviescommissies een niet-westerse migratieachtergrond had. In 2017 is dit 14%. In deze jaren had ongeveer 9-10% van de Nederlandse beroepsbevolking een niet-westerse migratieachtergrond. Als het gaat om het aandeel vrouwelijke adviseurs, dan zijn adviescommissies een afspiegeling van de Nederlandse beroepsbevolking (46% t.o.v. 48%).

U kunt het volledige rapport en de bijbehorende bijlagen downloaden.

 

terug naar overzicht