Onderwijs


Duurzame inzetbaarheid is een relevant thema in de onderwijssector. APE is expert op dit thema. Momenteel evalueert APE de sectorplannen in het voorgezet onderwijs. Het overkoepelend thema van de sectorplannen is duurzame inzetbaarheid van het onderwijspersoneel.

APE heeft daarnaast diverse opdrachten uitgevoerd voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bijvoorbeeld onderzoek naar re-integratiemogelijkheden voor onderwijspersoneel, de re-integratie van 35-minners, de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en de ontslagpraktijk in diverse subsectoren en de WW en bovenwettelijke regelingen in het HBO.


Cultuur


De economische crisis en hervormingen in het cultuurbeleid hebben een groot effect op de ontwikkelingen in de culturele sector. Gedurende kabinet Rutte I is er meer aandacht gekomen voor ondernemerschap. Culturele instellingen die gesubsidieerd worden vanuit de culturele basisinfrastructuur (BIS) werden bij de subsidieaanvraag 2013-2016 voor het eerst op dit criterium beoordeeld. APE heeft in 2015 de kwantitatieve analyse van het ondernemerschap uitgevoerd voor de subsidieaanvragen voor de BIS en het Fonds Cultuurparticipatie 2017-2020.

Een ander thema waar APE zich mee bezig houdt zijn de inkomsten van professionals in de culturele sector. APE heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de inkomsten van auteurs en vertalers in opdracht van het Nederlands Letterenfonds en de Vereniging van Letterkundigen en naar kunstenaarshonoraria in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL). 

Daarnaast werkt APE sinds het begin (2012) jaarlijks aan de monitor economische ontwikkelingen in de culturele sector in opdracht van het ministerie van OCW. In deze monitor worden o.a. de ontwikkelingen van aanbod, bezoeken en financiŽn in beeld gebracht voor de bioscopen, podiumkunsten, beeldende kunsten en musea.

APE kan ondersteuning bieden bij het beantwoorden van uiteenlopende vragen op het gebied van cultuur. In het verleden zijn bijvoorbeeld de volgende vragen beantwoord:

APE maakt gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarbij wordt altijd geprobeerd stakeholders uit de culturele sector bij het onderzoek te betrekken. Deze stakeholders zijn belangrijk om tot een juiste duiding te komen van de uitkomsten van het onderzoek. Op die manier wint het onderzoek aan gebruikswaarde en draagvlak.

Wilt u weten wat APE voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Maartje Gielen (m.gielen@ape.nl, 06-31744368)

Onderwijs en cultuur
 • Personele diversiteit gesubsidieerde cultuursector in beeld

  In opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft APE onderzoek gedaan naar de diversiteit van besturen en personeel bij gesubsidieerde culturele instellinge... Lees meer...

 • Evaluatie meerjarige activiteitensubsidieregeling Fonds Podiumkunsten

  Het Fonds Podiumkunsten heeft APE gevraagd de regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 te evalueren. De regeling had als doel de kwaliteit en pluriformiteit in de podiumk... Lees meer...

 • Marktonderzoek Nederlandse Galerie Associatie

  APE heeft voor de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) een marktonderzoek gedaan. Daartoe zijn 101 Van de 440 galeries voor hedendaagse kunst geënquêteerd en 6 betrokkene... Lees meer...

 • Analyses voorstellingen rijksgesubsidieerde podiumkunstgezelschappen

  Het Fonds Podiumkunsten (FPK) heeft APE gevraagd een aantal analyses uit te voeren van voorstellingen van rijksgesubsidieerde podiumkunstgezelschappen. Het FPK heeft hiervoor een a... Lees meer...

 • Evaluatie Kunstenplan Amsterdam

  Iedere vier jaar wordt in Amsterdam een nieuw Kunstenplan opgesteld, waarin onder andere de verdeling van gemeentelijke subsidiegelden voor de kunst en cultuursector wordt vastgele... Lees meer...

 • Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2009-2016

  Begin november is de Cultuurmonitor 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze monitor is in samenwerking tussen APE en Dialogic opgesteld en brengt de economische ontwikkelingen in ... Lees meer...

 • Evaluatie van de Giftenaftrek

  In opdracht van het ministerie van Financiën heeft APE in samenwerking met Dialogic de Evaluatie van de Giftenaftrek uitgevoerd. De giftenaftrek is een fiscale regeling die gi... Lees meer...

 • Talentontwikkeling en de poppodia

  Nederlands poptalent wordt steeds minder geprogrammeerd op de grote podia. (*) Bij deze podia is de financiële druk ook het meest toegenomen. Poptalenten spelen minder snel en... Lees meer...

M.A.G. Gielen, MSc
M.A.G. Gielen, MSc
Cultuur is belangrijk voor maatschappelijke verbinding. APE houdt zich bezig met dataverzameling, monitoring, beleidsevaluaties, de analyse van ondernemerschap en de financiële huishouding van culturele instellingen. Dit geeft onderbouwing voor het vormgeven van een duurzaam cultuurbeleid en een gezonde voortzetting van de culturele instellingen zelf. Op deze manier kunnen wij bijdragen aan de bevordering van cultuurparticipatie, een goede werksituatie voor professionals (zoals beeldende kunstenaars en toneelmakers) en een brede toegankelijkheid van cultuur voor publiek.