Openbaar bestuur


Het openbaar bestuur is vaak op zoek naar manieren om te vernieuwen en te verbeteren. APE doet onderzoek in het domein van openbaar bestuur, onder meer op gebied van bestuurlijke en financiŽle verhoudingen, demografische ontwikkelingen of ruimte en mobiliteit.
Het onderzoeksterrein is breed: zo heeft APE in 2015, in opdracht van het Interprovinciaal overleg en als onderdeel van de Commissie Jansen, een zwaarwegend en bindend advies uitgebracht voor een meer transparant verdeelmodel van het provinciefonds.

Opdrachtgevers op dit gebied zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-ninkrijksrelaties en het ministerie van FinanciŽn, provincies, rekenkamers, (samenwerkingsbanden van) gemeenten of koepelorganisaties zoals het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Justitie


De onderzoeken op het gebied van openbaar bestuur hebben raakvlakken met veiligheid en justitie. APE helpt opdrachtgevers op uiteenlopende themaís binnen de justitiŽle keten: gevangeniswezen, terbeschikkingstelling, rechterlijke macht, politie, OM, reclassering, asiel en slachtofferhulp. APE heeft bijvoorbeeld in 2015 in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten, een financieel-economische analyse uitgevoerd van het beroep op en het aanbod van de gefinancierde rechtsbijstand. Deze analyse heeft geresulteerd in een samenhangend pakket van aanbevelingen ter waarborging van een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

Opdrachtgevers binnen het domein van justitie zijn onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie, het WODC, de Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad van State en de Dienst JustitiŽle Inrichtingen.

Openbaar bestuur en justitie
 • Onderzoek naar de aanpak van financieel-economische criminaliteit

  APE heeft in opdracht van het WODC onderzoek gedaan ter voorbereiding van de evaluatie van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit, die in ... Lees meer...

 • Verkenning financiële heffing op rechterlijk toezicht bij beschermingsmaatregelen

  Voor het WODC, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft APE de mogelijkheid van een financiële heffing op het rechterlijk toezicht op curatele, bescher... Lees meer...

 • Onderzoek APE naar de achtergronden van de ontwikkeling van het provinciale EMU-saldo

  In 1993 is het stabiliteits- en groeipact in werking getreden dat het Nederlands begrotingsbeleid bindt aan Europese normen. Die normen gelden ook voor decentrale overheden. De gez... Lees meer...

 • Haalbaarheidsonderzoek mkba gefinancierde rechtsbijstand

  APE heeft voor de Nederlandse Orde van Advocaten een haalbaarheidsstudie gedaan voor een maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba) van de gefinancierde rechtsbijstand. Lees meer...

drs. P.J.M. Wilms
drs. P.J.M. Wilms
Heeft u een vraag over een onderwerp binnen het domein openbaar bestuur en justitie? Neem dan contact op met Peter Wilms via 06 5534 1136.