Zorg


Ons zorgstelsel is voortdurend in ontwikkeling, zowel beleidsmatig als op het terrein van financiering, kwaliteit en innovatie. APE onderzoekt beleidsmatige en economische ontwikkelingen in de zorg, bijvoorbeeld vergoedingsregelingen voor medicijnen, patiŽntparticipatie in onderzoek en de toegankelijkheid van ons zorgstelsel. We voeren een breed scala aan onderzoeken uit voor opdrachtgevers uit verschillende subsectoren binnen de zorg, waaronder het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, ZonMw, verzekeraars, zorginstellingen en landelijke koepels.

Ook voor gemeenten voeren wij onderzoeken uit op het snijvlak van gezondheidszorg en sociale zekerheid, bijvoorbeeld op het gebied van de Participatiewet (voorheen WWB). Klik hier voor meer informatie.

APE kan actoren in de zorg ondersteunen bij uiteenlopende vraagstukken. We hebben bijvoorbeeld de volgende (onderzoeks)vragen beantwoord:

Voor onderzoeken op het gebied van zorg maakt APE gebruik van uiteenlopende onderzoeksmethoden. Regelmatig worden uitgebreide econometrische analyses gedaan voor onder andere de risicoverevening, maar ook combinaties van bijvoorbeeld interviews en financiŽle analyses worden ingezet om onderzoeksvragen te beantwoorden.

Wmo 2015 en Jeugdwet


Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdhulp. Gemeenten moeten ondersteuning bieden aan volwassenen en (gezinnen van) jeugdigden die vanwege bijvoorbeeld psychosociale problematiek of lichamelijke beperkingen niet zelfredzaam zijn. Deze ondersteuning bestaat uit de voorzieningen zoals beschermd wonen, maatschappelijke opvang en maatschappelijke ondersteuning.

De verdeling van het budget voor Wmo 2015, exclusief maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang, en Jeugd over alle gemeenten gebeurt op basis van een objectief verdeelmodel. Het budget maatschappelijke opvang en vrouwenopvang wordt verdeeld op basis van een objectief verdeelmodel, hetzij alleen over de 43 centrumgemeenten die verantwoordelijk zijn voor deze taak. De huidige verdeling van het budget voor beschermd wonen, over de 43 centrumgemeenten, is op dit moment nog gebaseerd op een reconstructie van de historische kosten.

Naast de complexe verdeling van financiŽle middelen zijn er inhoudelijke uitdagingen voor gemeenten. Krijgen mijn cliŽnten de zorg waar ze recht op hebben volgens hun indicatie? Kunnen mijn cliŽnten de weg vinden naar de juiste ondersteuning? Zijn er redenen, bijvoorbeeld de eigen bijdrage, voor cliŽnten om geen ondersteuning van de gemeente af te nemen? De randvoorwaarden voor een Ďbeschermd thuisí, ondersteuning of jeugdhulp zijn minstens zo belangrijk als voldoende financiŽle middelen. Het is van belang om een goede infrastructuur te creŽren waarin de doelgroep de benodigde ondersteuning weet te vinden en deze ook krijgt.

APE doet zowel onderzoek naar de financiŽle als de inhoudelijke uitdagingen voor gemeenten. Voorbeelden van vragen waar APE mee heeft geholpen/ kan helpen, zijn:

Risicoverevening


Zorgverzekeraars ontvangen jaarlijks een financiŽle bijdrage van de overheid, waarvan de hoogte afhangt van de samenstelling van de verzekerdenpopulatie van die verzekeraar. Voor verzekerden met een hoog risicoprofiel krijgen zij meer dan voor verzekerden met een laag risicoprofiel. Deze bijdrage komt voort uit de risicoverevening. APE is vanaf de start van het bureau betrokken bij de ontwikkeling van de modellen van de risicoverevening en heeft een groot aantal projecten op dit terrein uitgevoerd voor het ministerie van VWS. De risicoverevening is een cruciaal instrument voor de Zvw en heeft drie verschillende doelen. Het creŽert een gelijk speelveld tussen verzekeraars, beperkt de prikkels voor indirecte risicoselectie en prikkelt verzekeraars tot een doelmatige uitvoering. De verevening compenseert immers de voorspelbare kostenverschillen tussen zorgverzekeraars die het gevolg zijn van gezondheidsverschillen tussen de verzekerdenpopulaties. De vereveningsmodellen worden jaarlijks verbeterd en verder doorontwikkeld. Input hiervoor zijn nieuwe beleidsontwikkelingen in de zorg en nieuwe inzichten vanuit de wetenschap. De laatste jaren houdt APE zich vooral bezig met onderzoeken op het gebied van de verbetering van het risicovereveningsmodellen voor de geneeskundige GGZ en voor de langdurige GGZ die is overgeheveld uit de AWBZ.
 

Zorg
 • Onderzoek naar de werkwijze van Acture

  Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de Ziektewet-uitkering aan zieke flexwerkers (uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband) zelf te betalen en hun ziekteverzuim zel... Lees meer...

 • Verkenning Randvoorwaarden Beschermd Thuis

  De VNG commissie ‘Toekomst Beschermd Wonen’ (commissie Dannenberg) adviseert om beschermd wonen om te vormen naar zoveel mogelijk zelfstandig wonen met de noodzakelijke... Lees meer...

 • Evaluatie programma i-sociaal domein

  APE heeft een evaluatie uitgevoerd van het programmabureau i-sociaal domein. Gemeenten en zorgaanbieders zijn na de decentralisaties in het Sociaal Domein (Wmo en Jeugdwet) samen v... Lees meer...

 • Grootstedelijkheid en het verdeelmodel beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Beschermd wonen (en Maatschappelijke opvang) is een onderdeel van de Wmo. 43 aangewezen centrumgemeenten zijn elk in hun eigen regio verantwoordelijk voor deze voorziening. Alle be... Lees meer...

 • Externe in- en uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  In 2021 zullen de gelden voor beschermd wonen Wmo en maatschappelijk opvang, net als andere Wmo-middelen, via het Gemeentefonds worden verdeeld. Daarom wordt nu gewerkt aan een ge&... Lees meer...

 • Conversie kosten voormalige AWBZ

  APE heeft in opdracht van de directie Zorgverzekeringen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het onderzoek ‘Conversie kosten voormalige AWBZ: langdu... Lees meer...

drs. M.M. van Asselt
drs. M.M. van Asselt
Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg. Het beperken van (de groei van) de zorguitgaven dient zo min mogelijk ten koste te gaan van de kwaliteit. Onder meer demografische ontwikkelingen, nieuwe geneesmiddelen, technologische innovaties en de decentralisatie zorgen voor veranderingen in de zorg. Onze medewerkers zetten hun expertise graag in om verschillende stakeholders, zoals gemeenten, stichtingen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS, te ondersteunen bij het aanpakken van de uitdagingen binnen de zorgsector.