Beleidsondersteuning en advies


APE medewerkers hebben ondersteuning geboden aan organisaties als de Inspectie van SZW, de Kansspelautoriteit en het participatiefonds (Primair Onderwijs). Daar voeren zij verschillende ondersteunende onderzoeks- en beleidsactiviteiten uit.

Daarnaast worden er vanuit APE veel strategische verkenningen uitgevoerd om specifieke beleidsvragen van opdrachtgevers te beantwoorden. Denk aan vragen als 'Hoe zit het met instroom van bedrijfsartsen? Zijn interventies hieromtrent noodzakelijk?' Of een vraag over interventies ter vergroting van de arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen. 'Welke interventies zjin bewezen effectief en zijn er good practices te benoemen bij de inzet hiervan?'

Ook bij beleidsondersteunende activiteiten wordt een breed scala aan kwantitatieve, kwalitatieve en participatieve onderzoeksmethoden ingezet.

Beleidsondersteuning en advies
 • Een tekort aan nieuwe instroom van bedrijfsartsen?

  De arbeidsgerelateerde zorg en de wetgeving daaromtrent is aan het veranderen. De SER heeft in 2014 een advies uitgebracht over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg (TAZ). D... Lees meer...

 • Verkenning Randvoorwaarden Beschermd Thuis

  De VNG commissie ‘Toekomst Beschermd Wonen’ (commissie Dannenberg) adviseert om beschermd wonen om te vormen naar zoveel mogelijk zelfstandig wonen met de noodzakelijke... Lees meer...

 • Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

  De Tweede Kamer heeft in februari 2014 de regering gevraagd onderzoek te doen naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie en de Kamer hierover drie jaar na inwe... Lees meer...

 • Verkenning financiële heffing op rechterlijk toezicht bij beschermingsmaatregelen

  Voor het WODC, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft APE de mogelijkheid van een financiële heffing op het rechterlijk toezicht op curatele, bescher... Lees meer...

 • Nieuw verdeelmodel provinciefonds

  Het Interprovinciaal overleg (IPO) heeft een externe commissie gevraagd om een zwaarwegend en in principe bindend advies voor een meer transparant verdeelmodel provinciefonds. Het ... Lees meer...

 • Verkenning Kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg

  In opdracht van ZonMw heeft APE een verkenning uitgevoerd voor de inrichting van een kennisinfrastructuur voor Arbeid en Zorg. De verkenning, die in samen-spraak met een groot aant... Lees meer...

 • Wat zijn de risico's van externe inhuur?

  Veel organisaties zitten met de vraag of het inhuren van externe krachten risico’s voor de organisatie oplevert, in hoeverre deze risico’s worden beheerst en wat zij ve... Lees meer...

 • Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

  Het ministerie van SZW heeft behoefte aan een onafhankelijk onderzoek naar de werking en effectiviteit van de instrumenten loonkostensubsidie en loondispensatie. Aanleiding voor he... Lees meer...

 • Talentontwikkeling en de poppodia

  Nederlands poptalent wordt steeds minder geprogrammeerd op de grote podia. (*) Bij deze podia is de financiële druk ook het meest toegenomen. Poptalenten spelen minder snel en... Lees meer...

S. van der Veen, MSc
S. van der Veen, MSc
Heeft u een vraag over het thema beleidsondersteuning en -advies? Neem dan contact op met Stefan van der Veen via 06 1396 8335.