Kosten en baten


Aan veel maatschappelijke vraagstukken zit een financiŽle component. Het is belangrijk om (publieke) middelen op zoín manier in te zetten dat er een zo hoog mogelijk rendement wordt gehaald. Daarvoor is diepgaand inzicht nodig in financiŽle vraagstukken zoals de efficiŽntie van organisaties, de opbouw van de kosten van publieke voorzieningen en de financiŽle implicaties van nieuw beleid.

Maatschappelijk vraagstukken vergen ten eerste inzicht in kosten. APE voert regelmatig kostprijsonderzoeken uit voor overheden en andere organisaties. Voorbeeldvragen zijn: Hoeveel zijn we precies per persoon kwijt aan publieke voorzieningen zoals beschermd wonen of ouderenzorg? En hoe zijn de prijzen van die voorzieningen opgebouwd? Hoe verhouden de door het Rijk toegekende budgetten zich tot de gemeentelijke opgave? Daarnaast brengt ze toekomstige kosten in kaart door middel van ramingen. Deze zijn gestoeld op diepgaande analyses van huidige kosten en verwachtingen voor de toekomst.

Ten tweede vergen maatschappelijke vraagstukken inzicht in baten: Wat zijn de wijdere maatschappelijke baten van bijvoorbeeld ontwikkelingen in medische behandelingen? Welke baten veroorzaken nieuwe beleidsinterventies en bij wie komen deze terecht? APE zet maatschappelijk kosten-baten analyses in om alle kosten en baten van een interventie in kaart te brengen. Daarbij nemen we ook immateriŽle zaken mee zoals gezondheid en welbevinden.

Kosten en baten
  • Onderzoek naar de financiële positie van Zaltbommel

    In opdracht van de rekenkamercommissie onderzocht APE de financiële positie van Zaltbommel. Lees meer...

  • APE onderzocht verdeelmodel jeugd voor regio Holland Rijnland

    Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. In dit jaar zijn dan ook de middelen voor jeugdhulp naar de gemeenten overgeheveld. In het eerste jaar werd het jeugdh... Lees meer...

  • Haalbaarheidsonderzoek mkba gefinancierde rechtsbijstand

    APE heeft voor de Nederlandse Orde van Advocaten een haalbaarheidsstudie gedaan voor een maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba) van de gefinancierde rechtsbijstand. Lees meer...

D.T. Faber, MSc
D.T. Faber, MSc
Het goede aan kosten-batenanalyses is dat alle kosten en opbrengsten van verschillende producten of diensten inzichtelijk worden, waardoor een onderbouwde keuze kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, waar het vanwege een beperkt budget niet mogelijk is om alle behandelingen te vergoeden, is het nuttig om te kijken naar de kosten en opbrengsten van verschillende behandelingen. Zo kan een weloverwogen keuze worden gemaakt over welke behandelingen vergoed worden, waarbij de kosten-batenanalyse niet doorslaggevend, maar wel ondersteunend is.