Haalbaarheidsonderzoek mkba gefinancierde rechtsbijstand

APE heeft voor de Nederlandse Orde van Advocaten een haalbaarheidsstudie gedaan voor een maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba) van de gefinancierde rechtsbijstand.

Door middel van literatuuronderzoek en verkennende interviews met experts in het veld heeft APE het bestuurlijk/politieke en wetenschappelijke draagvlak voor een dergelijke analyse onderzocht.

Hoewel er duidelijk bestuurlijk draagvlak is voor het gebruik van mkba’s in de rechtspraak zijn er op dit moment onvoldoende data beschikbaar voor de rechtsgebieden die relevant zijn voor de gefinancierde rechtsbijstand (straf- en familierecht). Daarbij komt dat methodologisch de mkba in de rechtspraak niet onomstreden is. Een en ander vermindert de zeggingskracht van een kwantitatief empirische mkba van de gefinancierde rechtsbijstand op dit moment.