Grootstedelijkheid en het verdeelmodel beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Beschermd wonen (en Maatschappelijke opvang) is een onderdeel van de Wmo. 43 aangewezen centrumgemeenten zijn elk in hun eigen regio verantwoordelijk voor deze voorziening. Alle betrokken partijen hebben zich geschaard achter het advies van de commissie Dannenberg om de zorg- en begeleidingscomponent in de voorziening los te koppelen van de wooncomponent. En om zorg en begeleiding ambulant aan te bieden bij de cliënten in hun eigen woonomgeving. Dat biedt ook mogelijkheden om de Beschermd wonen voorziening te integreren met andere Wmo-voorzieningen. Daarvoor is nodig dat de centrumgemeenten de verantwoordelijkheid voor Beschermd wonen gaan delen met de regiogemeenten en dat de financiële middelen voor Beschermd wonen tegelijk met de andere Wmo-middelen over alle gemeenten worden verdeeld.

Grootstedelijke problematiek en het verdeelmodel Beschermd wonen

Op verzoek van de G4-gemeenten heeft APE onderzocht of de omstandigheden die in grootstedelijke gemeenten de verklaring vormen voor de grote behoefte aan Beschermd wonen zijn te kwantificeren. En of de relatie van deze omstandigheden met het beroep op de voorziening kwantitatief kan worden onderbouwd.

Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de determinanten van de reŽle zorgbehoefte Beschermd wonen in de grote steden, namelijk veel en complexe ggz-problematiek en schaarse goedkope woonruimte, kan worden gekwantificeerd. Verder blijkt dat deze grootstedelijke factoren een belangrijke verklaring vormen van (regionale verschillen in) de vraag naar Beschermd wonen en de kosten daarvan. Tegelijkertijd is vastgesteld dat grootstedelijke factoren en andere objectieve factoren (zoals Wajong) onvoldoende verklaring bieden voor de bestaande regionale verschillen in de aantallen cliŽnten Beschermd wonen en de bijbehorende kosten. Dit komt vooral door de historisch gegroeide regionale verschillen in het aanbod van voorzieningen. Dit pleit voor een substantiŽle historische component in een verdeelmodel voor Beschermd wonen.

U kunt het rapport over grootstedelijkheid en het verdeelmodel BW hier lezen.