Onderzoek naar de aanpak van financieel-economische criminaliteit

APE heeft in opdracht van het WODC onderzoek gedaan ter voorbereiding van de evaluatie van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit, die in 2020 dient plaats te vinden. Ter voorbereiding heeft APE een zogeheten nulmeting uitgevoerd.

De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit is in 2015 in werking getreden. De wet ziet toe op een tiental procedurele verruimingen, strafmaatverzwaringen en uitbreidingen in de strafbaarstelling van financieel-economische criminaliteit. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is een motie aangenomen die voorziet in de evaluatie van de wet. De toekomstige evaluatie zou zich moeten richten op de uitvoerbaarheid, resultaten en effectiviteit van de wetswijzigingen die de wet per 2015 regelt.

Ten behoeve van deze evaluatie heeft APE de situatie rondom de relevante wetsartikelen, zoals deze was vr de wetswijziging, in kaart gebracht. Daarnaast omvat het onderzoek ook de vraag op welke wijze de wetswijziging wordt geacht bij te dragen aan het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. Ter beantwoording van deze onderzoeksvraag heeft APE een reconstructie gemaakt van de beleidstheorie en in interviews met de gehele strafrechtketen de werkbaarheid van de wijzigingen in kaart gebracht. Ten slotte gaat het rapport in op die gegevens die vooralsnog ontbreken om de wet in 2020 adequaat te evalueren, evenals aanbevelingen hiertoe.

Het volledige rapport is hier terug te lezen.