Evaluatie meerjarige activiteitensubsidieregeling Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten heeft APE gevraagd de regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 te evalueren. De regeling had als doel de kwaliteit en pluriformiteit in de podiumkunsten te stimuleren, het publieksbereik te vergroten en te bevorderen dat instellingen ook andere inkomstenbronnen aanboren om de eigen activiteiten te financieren. Binnen deze regeling konden gezelschappen, ensembles, producenten en festivals subsidie aanvragen. Als hun aanvraag werd gehonoreerd, ontvingen zij subsidie voor een periode van vier jaar.

Het onderzoeksrapport is nu beschikbaar.

Het Fonds is geïnteresseerd in de werking en effecten van de subsidieregeling. Het gaat daarbij om de mate waarin en de manier waarop de subsidieregeling (als kader en de wijze waarop het Fonds deze uitvoerde) een bijdrage heeft geleverd aan de beoogde doelen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een enquête onder de subsidie-aanvragers, op basis van interviews met instellingen, podia, overheden en brancheorganisaties en aan de hand van documenten- en data-analyse.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de meerjarige subsidie van het Fonds, de kwaliteit van de podiumkunsten bevordert en borgt. Tegelijkertijd is de subsidieafhankelijkheid van de gesubsidieerde instellingen van het Fonds en van anderen publieke financiers, in de periode 2013-2016 afgenomen vergeleken met de periode 2009-2012. Ook laat het onderzoek zien dat door gezelschappen meer voorstellingen gespeeld zijn dan in de voorgaande subsidieperiode. Anderzijds laat het onderzoek ook zien dat het meerjarig vastleggen van prestaties een bedreiging vormt voor artistieke vernieuwing en door sommigen als knellend werd ervaren.