Verkenning Kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg

In opdracht van ZonMw heeft APE een verkenning uitgevoerd voor de inrichting van een kennisinfrastructuur voor Arbeid en Zorg. De verkenning, die in samen-spraak met een groot aantal betrokkenen tot stand is gekomen, focust op de verbindingen tussen ‘arbeid’ en ‘zorg’ en dient aangrijpingspunten te geven voor een werkende kennisinfrastructuur van de bedrijfsgezondheidszorg en de curatieve zorg samen.

Met behulp van een literatuurstudie en interviews is een kader opgesteld voor deze kennisinfrastructuur. Met input van stakeholders uit het veld van arbeidsgerelateerde en reguliere zorg is in een aantal workshops dit kader nader uitgewerkt. Het eindrapport beschrijft een scenario om in drie stappen tot een hoogwaardige kennisinfrastructuur te komen. Belangrijke elementen daarbij zijn kennisontwikkeling en ontsluiting, samenwerking rondom en met de cliënt en kwaliteitsbeleid waaronder ontwikkeling van richtlijnen en de implementatie daarvan, ‘governance’ en financiering.

Het APE-rapport 'Verkenning Kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg' is door minister Asscher op 27 november 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Een tweede onderzoeksrapport van APE werd tegelijkertijd aangeboden, dit betreft een onderzoek naar de instroom van bedrijfsartsen.

De kamerbrief van de minister is hier te vinden.