Nieuw verdeelmodel provinciefonds

Het Interprovinciaal overleg (IPO) heeft een externe commissie gevraagd om een zwaarwegend en in principe bindend advies voor een meer transparant verdeelmodel provinciefonds. Het nieuwe verdeelmodel moet kunnen rekenen op een breed bestuurlijk draagvlak bij de provincies en toekomstbestendig zijn voor nieuwe verdeelvraagstukken.

De directe aanleiding voor de opdracht aan de commissie is gelegen in de decentralisaties op het gebied van natuur en verkeer en vervoer waardoor het provinciefonds van 2015 op 2016 nagenoeg verdubbelt. APE heeft het inhoudelijke secretariaat van deze externe commissie Jansen geleverd. Op 10 december 2015 is het advies van de commissie integraal en unaniem door het IPO-bestuur overgenomen en aan de minister van BZK aangeboden met het verzoek het nieuwe verdeelmodel te laten ingaan per 1 januari 2017.

In de visie van de commissie moet het nieuwe verdeelmodel eenvoudig van structuur zijn, recht doen aan de grondwettelijk vastgelegde autonomie van provincies en bijdragen aan een integrale afweging binnen de provincies waardoor het politieke proces wordt bevorderd. Het door de commissie ontworpen nieuwe verdeelmodel kenmerkt zich door een gering aantal maatstaven, kent geen clusterindeling, en heeft geen herverdeeleffecten bij de invoering.

Lees hier het eindrapport 'Redelijk verdeeld' van de Commissie Aanpak Verdeelvraagstukken Provinciefonds.