Inkomenseffecten brutering van de bijstand

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft APE onderzoek gedaan naar de inkomenseffecten bij brutering van de bijstand. Brutering van de bijstand is de overstap naar een systeem waarin de bijstandsnormen bruto bedragen zijn en bruto in plaats van netto inkomsten met de bijstand worden verrekend. Bijstandsgerechtigden hebben in een bruto-systematiek in sommige situaties lagere netto-inkomens, in andere situaties hogere. Deze inkomenseffecten doen zich bij verschillende groepen in verschillende mate voor, afhankelijk van de specifieke situatie.

In het onderzoek heeft APE de mate en de hoogte van de inkomenseffecten in beeld gebracht, per maand en per jaar. Hiernaast is de voorspelbaarheid van de effecten onderzocht. Het onderzoek heeft betrekking op de groep bijstandsgerechtigden met arbeidsinkomsten.

Het rapport en de kamerbrief zijn de raadplegen via de website van de Tweede Kamer.