Zorg

Externe in- en uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang

In 2021 zullen de gelden voor beschermd wonen Wmo en maatschappelijk opvang, net als andere Wmo-middelen, via het Gemeentefonds worden verdeeld. Daarom wordt nu gewerkt aan een geïntegreerd objectief verdeelmodel voor zowel beschermd wonen, maatschappelijke opvang als andere Wmo-middelen. Betrouwbare cijfers zouden waardevolle input voor het verdeelmodel kunnen leveren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om inzicht in de stromen die de in- en uitstroom naar en van beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit andere wettelijke kaders weergeven. Inzicht in deze stromen en beschikbare (betrouwbare) data was echter zeer beperkt. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport APE Public Economics en Significant gevraagd dit te onderzoeken.

Meer informatie

Grootstedelijkheid en het verdeelmodel beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Beschermd wonen (en Maatschappelijke opvang) is een onderdeel van de Wmo. 43 aangewezen centrumgemeenten zijn elk in hun eigen regio verantwoordelijk voor deze voorziening. Alle betrokken partijen hebben zich geschaard achter het advies van de commissie Dannenberg om de zorg- en begeleidingscomponent in de voorziening los te koppelen van de wooncomponent. En om zorg en begeleiding ambulant aan te bieden bij de cliënten in hun eigen woonomgeving. Dat biedt ook mogelijkheden om de Beschermd wonen voorziening te integreren met andere Wmo-voorzieningen. Daarvoor is nodig dat de centrumgemeenten de verantwoordelijkheid voor Beschermd wonen gaan delen met de regiogemeenten en dat de financiële middelen voor Beschermd wonen tegelijk met de andere Wmo-middelen over alle gemeenten worden verdeeld.

Meer informatie

Verkenning Randvoorwaarden Beschermd Thuis

De VNG commissie ‘Toekomst Beschermd Wonen’ (commissie Dannenberg) adviseert om beschermd wonen om te vormen naar zoveel mogelijk zelfstandig wonen met de noodzakelijke bescherming en ondersteuning.

Meer informatie