Onderwijs en cultuur

Evaluatie meerjarige activiteitensubsidieregeling Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten heeft APE gevraagd de regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 te evalueren. De regeling had als doel de kwaliteit en pluriformiteit in de podiumkunsten te stimuleren, het publieksbereik te vergroten en te bevorderen dat instellingen ook andere inkomstenbronnen aanboren om de eigen activiteiten te financieren. Binnen deze regeling konden gezelschappen, ensembles, producenten en festivals subsidie aanvragen. Als hun aanvraag werd gehonoreerd, ontvingen zij subsidie voor een periode van vier jaar.

Meer informatie

Personele diversiteit gesubsidieerde cultuursector in beeld

In opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft APE onderzoek gedaan naar de diversiteit van besturen en personeel bij gesubsidieerde culturele instellingen. Het gaat hierbij om culturele instellingen die meerjarige financiering ontvangen via de basisinfrastructuur en de cultuurfondsen van het Rijk en gemeenten. Onderzocht is in hoeverre de personele samenstelling een afspiegeling is van de Nederlandse bevolking, wat betreft herkomst, sekse en leeftijd. Dit is ook onderzocht voor de adviescommissies van de Rijkscultuurfondsen, de Raad voor Cultuur en de fondsen en adviesraden van de vier grote gemeenten. Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks periodieke onderzoeken in opdracht van OCW. Het voorlaatste onderzoek naar diversiteit van personeel en bestuur van gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen dateert uit 2011. Dit was destijds een vervolgmeting van een onderzoek uit 2008.

Meer informatie

Evaluatie Kunstenplan Amsterdam

Iedere vier jaar wordt in Amsterdam een nieuw Kunstenplan opgesteld, waarin onder andere de verdeling van gemeentelijke subsidiegelden voor de kunst en cultuursector wordt vastgelegd. Op 10 november 2016 stelde de Amsterdamse gemeenteraad het Kunstenplan 2017-2020 vast. Met dit Kunstenplan werd een nieuwe systematiek geïntroduceerd. Uitgangspunt van de nieuwe systematiek is een basisinfrastructuur voor instellingen met brede verantwoordelijkheden en daarnaast, op afstand van de gemeentelijke politiek, een onafhankelijk fonds. Het gemeentebestuur heeft 21 instellingen aangewezen die geacht worden de culturele basisinfrastructuur van Amsterdam (A-Bis) te vormen. De instellingen die niet tot de basisinfrastructuur zijn aangewezen konden meerjarige subsidie aanvragen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), dat de taken van het nieuwe fonds heeft uitgevoerd.

Meer informatie