Kosten en baten

APE onderzocht verdeelmodel jeugd voor regio Holland Rijnland

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. In dit jaar zijn dan ook de middelen voor jeugdhulp naar de gemeenten overgeheveld. In het eerste jaar werd het jeugdhulpbudget historisch verdeeld over gemeenten op basis van het (in een onderzoek door Cebeon) gereconstrueerde zorggebruik in eerdere jaren. Vanaf 2016 is een objectief verdeelmodel ingevoerd. De regio Holland Rijnland constateert dat voor de gemeenten in haar werkgebied de uitgaven aan jeugdhulp in 2015, 2016 en 2017 hoger zijn dan de budgetten en wil graag weten in hoeverre scheefheden in de verdeelsystematiek een oorzaak zou kunnen zijn van deze tekorten.

Meer informatie

Onderzoek naar de financiële positie van Zaltbommel

In opdracht van de rekenkamercommissie onderzocht APE de financiële positie van Zaltbommel.

Meer informatie

Haalbaarheidsonderzoek mkba gefinancierde rechtsbijstand

APE heeft voor de Nederlandse Orde van Advocaten een haalbaarheidsstudie gedaan voor een maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba) van de gefinancierde rechtsbijstand.

Meer informatie