Beleidsondersteuning en advies

Verkenning financiële heffing op rechterlijk toezicht bij beschermingsmaatregelen

Voor het WODC, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft APE de mogelijkheid van een financiële heffing op het rechterlijk toezicht op curatele, beschermingsbewind en mentorschap onderzocht. In de justitiebegroting van 2017 is opgenomen dat deze mogelijkheid onderzocht zou worden, in het kader van een bezuinigingstaakstelling voor de gehele strafrechtketen. De verkenning richt zich op het huidige stelsel van toezicht binnen de gerechten, de eventuele vormgeving en uitvoering van een heffing daarbinnen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de betrokken partijen.

Meer informatie

Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

De Tweede Kamer heeft in februari 2014 de regering gevraagd onderzoek te doen naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie en de Kamer hierover drie jaar na inwerkingtreding van de Participatiewet te informeren. Sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet (in januari 2015) bestaan de instrumenten loonkostensubsidie en loondispensatie naast elkaar. Loondispensatie is beschikbaar voor mensen die zijn ingestroomd in de Wajong vóór 2015 en arbeidsvermogen hebben. Zij vallen onder de dienstverlening van het UWV. Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd en sindsdien geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig 100% van het WML kunnen verdienen dat voor hen het instrument loonkostensubsidie beschikbaar is.

Meer informatie

Verkenning Randvoorwaarden Beschermd Thuis

De VNG commissie ‘Toekomst Beschermd Wonen’ (commissie Dannenberg) adviseert om beschermd wonen om te vormen naar zoveel mogelijk zelfstandig wonen met de noodzakelijke bescherming en ondersteuning.

Meer informatie