Sociale zekerheid en participatie

Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

De Tweede Kamer heeft in februari 2014 de regering gevraagd onderzoek te doen naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie en de Kamer hierover drie jaar na inwerkingtreding van de Participatiewet te informeren. Sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet (in januari 2015) bestaan de instrumenten loonkostensubsidie en loondispensatie naast elkaar. Loondispensatie is beschikbaar voor mensen die zijn ingestroomd in de Wajong vóór 2015 en arbeidsvermogen hebben. Zij vallen onder de dienstverlening van het UWV. Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd en sindsdien geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig 100% van het WML kunnen verdienen dat voor hen het instrument loonkostensubsidie beschikbaar is.

Meer informatie

Knelpunten en successen banenafspraken in de overheidssector

In het Sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. De afspraak stelt dat overheidswerkgevers 25.000 banen voor arbeidsbeperkten realiseren vóór 2024 en de marktsector 100.000 banen vóór 2026. De overheidswerkgevers hebben de tussentijdse doelstelling niet behaald, waardoor de quotumregeling per 2018 voor de overheidssector in werking is getreden

Meer informatie

APE onderzocht verdeelmodel jeugd voor regio Holland Rijnland

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. In dit jaar zijn dan ook de middelen voor jeugdhulp naar de gemeenten overgeheveld. In het eerste jaar werd het jeugdhulpbudget historisch verdeeld over gemeenten op basis van het (in een onderzoek door Cebeon) gereconstrueerde zorggebruik in eerdere jaren. Vanaf 2016 is een objectief verdeelmodel ingevoerd. De regio Holland Rijnland constateert dat voor de gemeenten in haar werkgebied de uitgaven aan jeugdhulp in 2015, 2016 en 2017 hoger zijn dan de budgetten en wil graag weten in hoeverre scheefheden in de verdeelsystematiek een oorzaak zou kunnen zijn van deze tekorten.

Meer informatie