Zorg


Ons zorgstelsel is voortdurend in ontwikkeling, zowel beleidsmatig als op het terrein van financiering, kwaliteit en innovatie. APE onderzoekt beleidsmatige en economische ontwikkelingen in de zorg, bijvoorbeeld vergoedingsregelingen voor medicijnen, patiŽntparticipatie in onderzoek en de toegankelijkheid van ons zorgstelsel. We voeren een breed scala aan onderzoeken uit voor opdrachtgevers uit verschillende subsectoren binnen de zorg, waaronder het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, ZonMw, verzekeraars, zorginstellingen en landelijke koepels.

Ook voor gemeenten voeren wij onderzoeken uit op het snijvlak van gezondheidszorg en sociale zekerheid, bijvoorbeeld op het gebied van de Participatiewet (voorheen WWB). Klik hier voor meer informatie.

APE kan actoren in de zorg ondersteunen bij uiteenlopende vraagstukken. We hebben bijvoorbeeld de volgende (onderzoeks)vragen beantwoord:

Voor onderzoeken op het gebied van zorg maakt APE gebruik van uiteenlopende onderzoeksmethoden. Regelmatig worden uitgebreide econometrische analyses gedaan voor onder andere de risicoverevening, maar ook combinaties van bijvoorbeeld interviews en financiŽle analyses worden ingezet om onderzoeksvragen te beantwoorden.

Risicoverevening


Zorgverzekeraars ontvangen jaarlijks een financiŽle bijdrage van de overheid, waarvan de hoogte afhangt van de samenstelling van de verzekerdenpopulatie van die verzekeraar. Voor verzekerden met een hoog risicoprofiel krijgen zij meer dan voor verzekerden met een laag risicoprofiel. Deze bijdrage komt voort uit de risicoverevening. APE is vanaf de start van het bureau betrokken bij de ontwikkeling van de modellen van de risicoverevening en heeft een groot aantal projecten op dit terrein uitgevoerd voor het ministerie van VWS. De risicoverevening is een cruciaal instrument voor de Zvw en heeft drie verschillende doelen. Het creŽert een gelijk speelveld tussen verzekeraars, beperkt de prikkels voor indirecte risicoselectie en prikkelt verzekeraars tot een doelmatige uitvoering. De verevening compenseert immers de voorspelbare kostenverschillen tussen zorgverzekeraars die het gevolg zijn van gezondheidsverschillen tussen de verzekerdenpopulaties. De vereveningsmodellen worden jaarlijks verbeterd en verder doorontwikkeld. Input hiervoor zijn nieuwe beleidsontwikkelingen in de zorg en nieuwe inzichten vanuit de wetenschap. De laatste jaren houdt APE zich vooral bezig met onderzoeken op het gebied van de verbetering van het risicovereveningsmodellen voor de geneeskundige GGZ en voor de langdurige GGZ die is overgeheveld uit de AWBZ.
 

Zorg
 • Proefberekeningen Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

  Het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) regelt per geneesmiddel de hoogte van de vergoeding van de zorgverzekeraars aan de cliënt, en hiermee ook de hoogte van een eventuel... Lees meer...

 • Onderzoek naar de werkwijze van Acture

  Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de Ziektewet-uitkering aan zieke flexwerkers (uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband) zelf te betalen en hun ziekteverzuim zel... Lees meer...

 • Beschermd Wonen Rotterdam

  In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft APE onderzoek uitgevoerd naar de kostprijs van de vanuit de AWBZ naar de gemeente overgehevelde ZZP-C pakketten (beschermd wonen). Samen... Lees meer...

 • Geneesmiddelenvergoedingen voor patiënten

  In Nederland zijn extramurale geneesmiddelen met een vergelijkbare werking ingedeeld in clusters. Voor elk cluster is een limiet vastgesteld voor de vergoeding van geneesmiddelen v... Lees meer...

 • Schoning dataverzameling forensische psychiatrie

  In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verzamelt Enigmatry in de periode 2013-2016 jaarlijks prestatie-indicatoren bij forensisch psychiatrische instellingen.... Lees meer...

 • Ontwikkeling van een regiocriterium voor de verpleging en verzorging

  Per 1 januari 2015 is de extramurale verpleging en verzorging uit de AWBZ overgeheveld naar de Zvw. In 2014 is echter uit doorrekeningen van het risicovereveningsmodel gebleken dat... Lees meer...

 • Verdiepend onderzoek naar het resultaat V&V voor een aantal verzekeraars

  Uit het eerder door APE uitgevoerde onderzoek ‘Ontwikkeling van een regiocriterium voor de verpleging en verzorging’ bleek dat tussen verzekeraars grote verschillen in ... Lees meer...

 • Evaluatie programma i-sociaal domein

  APE heeft een evaluatie uitgevoerd van het programmabureau i-sociaal domein. Gemeenten en zorgaanbieders zijn na de decentralisaties in het Sociaal Domein (Wmo en Jeugdwet) samen v... Lees meer...

 • Quickscan praktijkvariatie dialyse en niertransplantatie

  Om meer inzicht te krijgen in het huidige zorgaanbod en de praktijkvariatie hier-binnen heeft APE in opdracht van de Nierstichting een onderzoek uitgevoerd naar praktijkvariatie va... Lees meer...

 • Vier jaar ervaring met het patiëntenpanel

  Sinds 2012 betrekt ZonMw een patiëntenpanel bij de beoordelingen van subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. De verwachting is dat het vroegtijdig betrekken van pat... Lees meer...

 • Verkenning Kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg

  In opdracht van ZonMw heeft APE een verkenning uitgevoerd voor de inrichting van een kennisinfrastructuur voor Arbeid en Zorg. De verkenning, die in samen-spraak met een groot aant... Lees meer...

 • Conversie kosten voormalige AWBZ

  APE heeft in opdracht van de directie Zorgverzekeringen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het onderzoek ‘Conversie kosten voormalige AWBZ: langdu... Lees meer...

 • Meerkosten herstel-acties PGB en besluit herindicaties

  Eind 2015 hebben APE en JE Consultancy in opdracht van het ministerie van VWS onderzocht hoeveel extra uitvoeringskosten de gemeenten hebben gehad als gevolg van de haperingen in d... Lees meer...

drs. M.M. van Asselt
drs. M.M. van Asselt
Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg. Het beperken van (de groei van) de zorguitgaven dient zo min mogelijk ten koste te gaan van de kwaliteit. Onder meer demografische ontwikkelingen, nieuwe geneesmiddelen, technologische innovaties en de decentralisatie zorgen voor veranderingen in de zorg. Onze medewerkers zetten hun expertise graag in om verschillende stakeholders, zoals gemeenten, stichtingen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS, te ondersteunen bij het aanpakken van de uitdagingen binnen de zorgsector.