Ontwikkeling van een regiocriterium voor de verpleging en verzorging

Per 1 januari 2015 is de extramurale verpleging en verzorging uit de AWBZ overgeheveld naar de Zvw. In 2014 is echter uit doorrekeningen van het risicovereveningsmodel gebleken dat een model voor de verpleging en verzorging (V&V) onvoldoende compenseert voor verschillen in de V&V-kosten. Hoofdoorzaak hiervan zijn grote regionale verschillen.

APE heeft daarom een regiocriterium ontwikkeld dat met deze regionale verschillen voor een deel rekening houdt. Dit criterium is in het huidige aparte risicovereveningsmodel voor de V&V opgenomen. Het huidige model voor de V&V bestaat uit de kenmerken leeftijd/geslacht, meerjarig hoge somatische zorgkosten en het regiocriterium.